Zaloguj

Sesja GRATIS

ul. 3 Maja 74, 32-100 Proszowice

  biuro@normobariaproszowice.pl

Regulamin

Regulamin korzystania z komory normobarycznej

 

 

I. Stan zdrowia i przeciwwskazania
· Przed wejściem do komory normobarycznej (zwanej dalej „komorą”) osoba korzystająca zobowiązana jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami do stosowania tlenoterapii normobarycznej. Do przeciwwskazań należy: ostre zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha, zapalenie nerwu wzrokowego, nieodbarczona odma opłucnowa, ciąża, okres bezpośrednio po operacji zaćmy lub klatki piersiowej, infekcja wirusowa, hipoglikemia w połączeniu z cukrzycą, rozrusznik serca oraz inne wszczepione elektrostymulatory, klaustrofobia w formie chorobowej, stan po spożyciu alkoholu, środków odurzających oraz lekarstw mogących powodować zaburzenia świadomości.
· Tlenoterapia normobaryczna nie stanowi procedury medycznej. Ze względu na zmieniony skład atmosfery i jej parametrów, a także podwyższone ciśnienie, przebywanie w komorze może w indywidualny sposób wpływać na samopoczucie użytkowników komory. Ewentualne wątpliwości, czy korzystanie z komory jest wskazane przy konkretnych dolegliwościach lub chorobach, należy konsultować z lekarzem prowadzącym.
· Zapoznanie się z przeciwwskazaniami należy potwierdzić przed pierwszą wizytą w komorze, podpisując stosowne oświadczenie.
· Wejście do komory po zapoznaniu się z przeciwwskazaniami i podpisaniu oświadczenia następuje na własną odpowiedzialność osoby korzystającej z komory.
· Osoby z infekcją górnych dróg oddechowych, ze względów higienicznych oraz epidemiologicznych, proszone są o odłożenie w czasie wizyty w komorze normobarycznej.
· Przed wejściem do komory należy powiadamiać personel obsługujący o stanie zdrowia, ewentualnej ciąży, wolnej czynności akcji serca oraz indywidualnych współistniejących schorzeniach.

 

II. Przygotowanie do wizyty, wejście i przebywanie w komorze
· W dniu wizyty w komorze należy powstrzymać się od stosowania środków czystości i produktów kosmetycznych o mocno intensywnym zapachu, tj. perfumy, płyny do płukania odzieży itp.
· Personel nie odpowiada za pozostawienie rzeczy wartościowych (np. toreb, portfeli, telefonów, kluczy) oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
· Należy powstrzymać się od spożywania alkoholu i innych używek co najmniej przez 12 godzin przed sesją.
· Przed sesją należy przyjąć stosowane leki zgodnie z zaleconym, indywidualnym schematem leczenia.

1. Klient zobowiązany jest do pojawienia się 10 minut przed wyznaczoną godziną sesji w komorze. Spóźnienie skutkuje odwołaniem rezerwacji.
2. Wejście do i wyjście z komory odbywa się tylko przy bezpośrednim udziale personelu.
3. Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń personelu.
4. Standardowy czas pojedynczych sesji wynosi 2 godziny.
5. Godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych sesji podane są na stronie www.normobariaproszowice.pl
6. Prosimy o poszanowanie ciszy i spokoju w trakcie sesji normobarycznej. Dźwięk w urządzeniach elektronicznych powinien być wyłączony lub wyciszony. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na włączenie telewizora, w razie zmiany kanału prosimy o uzgodnienie tego z pozostałymi uczestnikami sesji.
7. Zabronione jest wrzucanie do toalety rzeczy innych niż papier toaletowy znajdujący się w toalecie. Wrzucenie m.in. podpasek, tamponów, ręcznika papierowego czy resztek pokarmów może skutkować zalaniem komory. Kosztami usunięcia awarii obciążony zostanie Klient.
8. Korzystanie z toalety i umywalki dozwolone jest wyłącznie wówczas, gdy jest zapalona zielona lampka zlokalizowana przy przycisku uruchamiającego spłukiwanie wody. Zapalona czerwona lampka oznacza bezwzględny zakaz korzystania z toalety i umywalki.

 

III. Rezerwacja terminu i płatności.

· Termin wizyty w komorze można zarezerwować z dowolnym wyprzedzeniem, kontaktując się z personelem obsługującym komorę drogą telefoniczną i mailową lub zgłaszając się osobiście .
· W przypadku wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w komorze, użytkownik, który wyraził zgodę na kontakt w celach marketingowych, otrzyma SMS z przypomnieniem na 24 godziny przed wyznaczoną godziną wizyty.
· W przypadku wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w komorze, ewentualną rezygnację z należy zgłosić telefonicznie, mailem lub osobiście najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem i godziną sesji.
· W przypadku rezerwacji wizyty w ramach zakupionego karnetu, brak zgłoszenia rezygnacji we wskazanym terminie skutkuje rozliczeniem wizyty z karnetu.
· Płatność za korzystanie z komory należy uregulować przed wejściem na sesję tlenoterapii. Dokonanie opłaty tylko gotówką .

 

IV. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność osób korzystających z komory.

· Zabronione jest dotykanie aparatury oraz urządzeń wewnątrz komory. Naruszenie tego zakazu skutkować będzie obowiązkiem pokrycia szkód tym wyrządzonych.
· Zabronione jest używanie otwartego ognia, iskrzenia oraz stosowania innych czynności mogących spowodować zapłon. Naruszenie tego zakazu skutkować będzieobowiązkiem pokrycia szkód tym wyrządzonych.
· Zabronione jest wnoszenie do komory zapalniczek, zapałek, e-papierosów, perfum, dezodorantów, ostrych narzędzi.
· W komorze oraz w recepcji obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz posiłków.
· Kontakt z personelem odbywa się przez intercom. Dostępne aparaty znajdują się: sali Relaks na stoliku, w sali na ścianie przy drzwiach .
· Za zniszczenia spowodowane działaniem Klienta niezgodnym z regulaminem, pełną odpowiedzialność finansową ponosi Klient.
· Dzieci poniżej 16 roku życia oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z sesji wyłącznie pod opieką rodzica bądź opiekuna. Opiekunowie mają obowiązek pilnowania swoich podopiecznych. Wszystkie zniszczenia dokonane przez te osoby pokrywają finansowo opiekunowie prawni.
· W przypadku potrzeby nagłego opuszczenia komory, należy powiadomić o tym personel przez intercom lub (wyłącznie w sytuacjach awaryjnych) przycisnąć czerwony przycisk awaryjny znajdujący się na ścianie przy drzwiach wejściowyc . W ciągu 4 minut od przyciśnięcia przycisku nastąpi rozszczelnienie komory i automatyczne otworzenie drzwi. Uwaga! Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów ponownego napełnienia komory, w wysokości 4000 zł.
· W sytuacjach, w których stwierdzono by próbę skorzystania z komory wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu lub naruszania zasad korzystania z komory w trakcie sesji personel ma prawo odpowiednio odmówienia wstępu do komory lub nakazania opuszczenia komory. W przypadku nakazania opuszczenia komory z takich powodów, klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu należności za korzystanie z komory.
· W komorze oraz w recepcji zainstalowany jest monitoring. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z sesji w komorze, ochrona przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla zakładu pracy, mienia Klientów oraz ochrona dokumentacji administracyjnej. Zarejestrowane informacje nie będą wykorzystywane do celów, innych niż wymienione wyżej. Zaznacza się, że monitoring będzie w jak najmniejszym stopniu ingeruje w prywatność Klientów. Personel może wymagać założenia maseczki jednorazowej ochronnej, butów jednorazowych ochronnych oraz zdezynfekowania rąk pod wejściem do obiektu. Korzystanie z komory jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i stosowaniem się do panujących zasad.

 

 

 

V. KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI WODGURU

 1. Każdy Klubowicz ma dostęp do systemu internetowego WodGuru.

 2. Każdy Klubowicz posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru, w związku z czym Klubowiczowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła
  do systemu WodGuru innym Klubowiczom lub jakimkolwiek innym osobom.

 3. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji Klubu oraz umożliwienia Klubowiczom korzystania ze wszystkich udogodnień Klubu.

 4. W systemie WodGuru Klubowicz uzyskuje informacje o:

  1. posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;

  2. treningach, w których Klubowicz uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył;

  3. prowadzonej korespondencji w ramach systemu;

  4. prowadzonych w ramach Klubu treningach i zajęciach;

  5. dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;

  6. ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Klub
   lub trenera.

 5. W ramach systemu WodGuru Klubowicz uzyskuje następujące uprawnienia:

  1. wprowadzenie i modyfikacja danych dotyczących osoby Klubowicza;

  2. przeglądanie oferty treningów i zajęć w ramach Klubu;

  3. zapisywanie się na treningi i zajęcia w ramach Klubu;

  4. dokonywanie płatności za karnety i treningi;

  5. wypisywanie się z zajęć i treningów;

  6. kontaktowanie się z trenerami, innymi Klubowiczami oraz osobami prowadzącymi zajęcia;

  7. uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia klubu.

 6. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej, Klubowicz posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WodGuru może zalogować się w ramach aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.

 7. Klubowicz zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.

 8. Klubowiczowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje
  się w szczególności:

  1. rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;

  2. nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć;

  3. wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

 

 

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych Klubowiczów jest K2 Media Janusz Kaczmarczyk z siedzibą przy ul. 3 Maja 74, 32-100 Proszowice posiadający NIP:6821564959, z którym Klubowicz może skontaktować się listownie pod w/w adresem, mailowo pisząc na adres biuro@normobariaproszowice.pl

 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, firmę, NIP, adres IP), dane adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane w postaci numeru rachunku bankowego (oraz instytucja finansowa – w przypadku dokonania płatności przelewem),

 3. Dane osobowe Klubowiczów przetwarzane są w celu: zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez Klub usług oraz ich rozliczenia; zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Klubu; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Klubie; ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami; archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności; a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej (o ile Klubowicz wyraził na to zgodę).

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej platformie udostępnianej przez Klub pod adresem https://normobariaproszowice.wod.guru  oraz zawarcia Umowy.

 5. Dane osobowe Klubowiczów, będą przechowywane przez okres:

  1. obowiązywania Umowy zawartej z Klubowiczem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Klubu wynikającym z powszechnie
  2. obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Klub lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Klubu, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klubowiczów, Klub przekazuje dane osobowe Klubowiczów podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Klubu uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi sprzątania, usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Klub celach, o których mowa powyżej.

 7. Klubowiczom, którzy przekazali WODGURU swoje dane osobowe przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania swoich danych;
 • prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Klub będzie przetwarzał dane Klubowicza w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klubowicz uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Normobaria Proszowice

ul. 3 Maja 74

32-100 Proszowice

 

Godziny sesji normoterapii

Poniedziałek - Sobota

 

sesja dzienna ( 2 godziny )

  8:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00 

 

sesja nocna (10 godzin )

21:00 - 7:00

 

 

 

Infolinia

 

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

  780 284 888

  12 271 99 88

 

Kontakt elektroniczny

 

  biuro@normobariaproszowice.pl

 

 

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek - Sobota

8:00 - 18:00